อาจารย์ประจำ

อาจารย์พรทิพย์ วิมลทรง
อาจารย์พรทิพย์ วิมลทรง
อาจารย์นิศากร สุขหิรัญ
อาจารย์นิศากร สุขหิรัญ
อาจารย์เนตรนภา  เหมทานนท์
อาจารย์เนตรนภา เหมทานนท์
ดร. ภควดี รักษ์ทอง
ดร. ภควดี รักษ์ทอง
อาจารย์ทัศนพรรณ  เวชศาสตร์
อาจารย์ทัศนพรรณ เวชศาสตร์
ดร. ยินดี พรหมศิริไพบูลย์
ดร. ยินดี พรหมศิริไพบูลย์
อาจารย์บุษยมาศ เหมณี
อาจารย์บุษยมาศ เหมณี
อาจารย์กามีละห์ ยะโกะ
อาจารย์กามีละห์ ยะโกะ