โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

          จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า      139     หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า33หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร12หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี9หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า106หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป19หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน18หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ จำนวนไม่น้อยกว่า63หน่วยกิต
– กลุ่มพื้นฐานการจัดการในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม20หน่วยกิต
– กลุ่มพื้นฐานการจัดการในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม20หน่วยกิต
– กลุ่มการวิเคราะห์ และประเมินคุณภาพทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม3หน่วยกิต
– กลุ่มการประยุกต์และวิจัยงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม7หน่วยกิต
– กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา7หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต

 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า                       33   หน่วยกิต

              •  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร                                 12   หน่วยกิต

รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
GED1001สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
Information Study Skill
GED1002ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
Thai for Communication
GED1003ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
English Basics
GED1004ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
English for Application

             • กลุ่มมนุษยศาสตร์ เลือกเรียนอย่างน้อย                6    หน่วยกิต

ให้เลือกเรียน รายวิชาพุทธทาสศึกษาหรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชาและวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา

รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
GED2001พุทธทาสศึกษา 3(3-0-6)
Buddhadasa Studies
GED2002ปรัชญากับชีวิต 3(3-0-6)
Philosophy and Life
GED2003การพัฒนาตน3(3-0-6)
Self Development
GED2004สุนทรียศาสตร์3(3-0-6)
Aesthetics

            • กลุ่มสังคมศาสตร์ เลือกเรียนอย่างน้อย                  6     หน่วยกิต

รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
GED3001วิถีโลก3(3-0-6)
Global Society and Living
GED3002วิถีไทย3(3-0-6)
Thai Living
GED3003กฎหมายกับสังคม3(3-0-6)
Law and Society

            • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           9     หน่วยกิต

รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
GED4001วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต3(3-0-6)
Science for Quality of Life
GED4002การคิดและการตัดสินใจ3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
GED4003คอมพิวเตอร์กับชีวิต3(2-2-5)
Computer and Life

2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า                                106     หน่วยกิต

           • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป                      19     หน่วยกิต

รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
SBI0101ชีววิทยา 13(3-0-6)
Biology 1
SBI0102ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2)
Biological Laboratory 1
SCH1101เคมี 13(3-0-6)
Chemistry 1
SCH1106ปฏิบัติการเคมี 11(0-3-2)
Chemistry Laboratory 1
SCH0205เคมีอินทรีย์ 13(3-0-6)
Organic Chemistry
SCH0206ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 11(0-3-2)
Organic Chemistry Laboratory
SPH0101ฟิสิกส์ 13(3-0-6)
Physics 1
SPH0102ปฏิบัติการฟิสิกส์ 11(0-3-2)
Physics Laboratory 1
SMA0101แคลคูลัส 13(3-0-6)
Calculus 1

           • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน             18  หน่วยกิต

รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
SHC0101กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์ 12(1-2-3)
Human Anatomy and Physiology 1
SHC0102กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์ 22(1-2-3)
Human Anatomy and Physiology 2
SHC0103การสาธารณสุขเบื้องต้น2(2-0-4)
Introduction to Public Health
SHC0104จุลชีววิทยาสาธารณสุข2(1-2-3)
Microbiology for Public Health
SHC0106ชีวเคมีสาธารณสุข 2(1-2-3)
Biochemistry for Public Health
SHC0302อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2(1-2-3)
Occupational Health and Safety
SHC0401ระบาดวิทยา3(2-2-5)
Epidemiology
SHC0505การปฐมพยาบาล3(2-2-5)
First Aid

          • กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ

                    กลุ่มพื้นฐานการจัดการในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                    20       หน่วยกิต

รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
SEH1001หลักอนามัยสิ่งแวดล้อม2(1-2-3)
Principal of Environmental Health
SEH1002พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม2(2-0-4)
Environmental Toxicology
SEH1003กลศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม2(1-2-3)
Environmental Health Mechanic
SEH1004เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข2(2-0-4)
Environmental and Public Health Economics
SEH1005สถิติเพื่องานอนามัยสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
Statistics in Environmental Health
SEH1006การจัดการสิ่งแวดล้อมในที่สาธารณะและสถานประกอบการ2(2-0-4)
Environmental Management in Public place and Workplace
SEH1007กฎหมายสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(3-0-6)
Environment, Public Health and Occupation Health Law
SEH1008สุขาภิบาลอาหาร2(2-0-4)
Food Sanitation
SEH1009กระบวนการการมีส่วนร่วมและการการจัดการความรู้2(2-0-4)
Participation and Knowledge Management

                   กลุ่มการควบคุม และแก้ปัญหาในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม         20      หน่วยกิต

รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
SEH2001เทคโนโลยีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำและน้ำเสีย3(2-2-5)
Technology Management of Water and Wastewater Quality Control
SEH2002เทคโนโลยีและการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกากของเสียอันตราย3(2-2-5)
Technology and Management in Solid Waste, Excreta and Hazardous Waste
SEH2003มลพิษทางอากาศและการควบคุม3(2-2-5)
Air Pollution and Its Control
SEH2004การควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน3(3-0-6)
Noise Pollution and Vibration Control
SEH2005การจัดการสารเคมีเป็นพิษ และสารอันตราย2(2-0-4)
Management of Toxic Chemical and Substances
SEH2006เหตุรำคาญและการควบคุม2(2-0-4)
Nuisance and Its Control
SEH2007เทคโนโลยีสะอาด2(2-0-4)
Clean Technology
SEH2008ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม2(1-2-3)
GIS in Environmental Health

                   กลุ่มการวิเคราะห์ และประเมินคุณภาพทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม       3   หน่วยกิต

รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
SEH3001การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และระดับยุทธศาสตร์ Environment, Health Impact Assessment and Strategic Assessment3(2-2-5)

                   กลุ่มการประยุกต์และวิจัยงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม                     7    หน่วยกิต

รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
SEH4001ระเบียบวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Research Methodology in Environmental Health
SEH4002โครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม2(1-2-3)
Project in Environmental Health
SEH4003สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้อม2(1-2-3)
Environmental Health Seminar

           • กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา                                     7    หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้

รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
SEH5001การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม2(90)
Preparation for Professional Experience in Environmental Health
SEH5002การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม5(450)
Field Experience in Environmental Health
หรือ กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
SEH5003การเตรียมสหกิจศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อม1(45)
Preparation for Co-operative Education in Environmental Health
SEH5004สหกิจศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อม6(560)
Co-operative Education in Environmental Health

           • กลุ่มวิชาเลือก          ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต

รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
SEH6001การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล3(3-0-6)
Environmental Sanitation in Hospital
SEH6002วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
Environmental Health Engineering
SEH6003อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพผู้บริโภค 3(3-0-6)
Food and Nutrition for Consumer Health
SEH6004การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(0-2-2)
Field Observation in Environmental Health
SEH6005เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม2(1-2-3)
Information Technology and Application
in Environmental Health
SEH6006สารพิษในระบบนิเวศวิทยา3(3-0-6)
Toxicants in Ecology
SEH6007การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
Environmental Quality Surveillance
SEH6008ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย3(3-0-6)
Environmental Management System and Safety
SEH6009วิศวกรรมประปา3(2-2-5)
Water Supply Engineering
SEH6010ความรับผิดชอบต่อสังคมในงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
Corporate Social Responsibility in Environmental Health

3) วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า           6     หน่วยกิต

ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย   ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต