การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

  • การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

    บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานกับอาจารย์และนักศึกษา

  • การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน

    บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจำเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ