ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ความสำคัญ

หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นและบุคลากรให้มีศักยภาพ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพอนามัยของมนุษย์ได้อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

  • มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการวิเคราะห์ และประเมินคุณภาพทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการออกแบบและควบคุมในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • มีความสามารถและทักษะในการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมป้องกันโรคในงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ