ข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงงานหรืองานวิจัย

คำอธิบายโดยย่อ

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดแนวทางหัวข้อโครงงานที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม คิดวิเคราะห์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับรายวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร และนำโครงงานที่ได้รับการพัฒนาไปสู่การวิจัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด 1 ภาคการศึกษา

มาตรฐานผลการเรียนรู้

 • นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ เคารพกฎระเบียบ
 • นักศึกษาสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือการวิจัย ในการค้นหาปัญหา หาสาเหตุ และวางแผนแก้ไขปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • นักศึกษาสามารถนำเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบ เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
 • นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักการหรือเทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลในงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ช่วงเวลา

 • ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

จำนวนหน่วยกิต

รหัสคำอธิบายรายวิชาน(ท-ป-ศ)
SES4001 ระเบียบวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
SES4002   โครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม    2(1-2-3)

การเตรียมการ

 •  มีการประชุม วางแผน กำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมิน
 •  มีการกำหนดตารางเวลาการให้คำปรึกษาและการติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา
 •  อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการศึกษา และแหล่งข้อมูลค้นคว้าทางเว็ปไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมออย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา
 • จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา

กระบวนการประเมินผล

 • ติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงงานหรือวิจัย บันทึกการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ประเมินผลความสำเร็จของโครงงานหรือวิจัยในรูปแบบการนำเสนอต่อคณะกรรมการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด