การบริหารคณาจารย์

การรับอาจารย์ใหม่

  •  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน

  • คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และบัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขากำหนด

การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ

  • คณะกำหนดให้มีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง มาบรรยาย และอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง และมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำปริญญาโท