การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ

การบริหารงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ส่วนงบลงทุนก็จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นกัน สำหรับหมวดค่าใช้สอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นรายรับจากค่าหน่วยกิตนักศึกษา

ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม

  • ห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านทรัพยาการสารนิเทศ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ได้หอสมุดกลาง และ/หรือระบบสืบค้น บนเว็ปไซต์ สำหรับทรัพยากรการเรียนรู้ ประกอบด้วย หนังสือ ตำรา และวารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ

  • สถานที่และอุปกรณ์การสอน

การสอน การปฏิบัติการ และการทำวิจัย ใช้สถานที่อาคารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการทำวิจัย มีดังนี้

ชื่อตำรา  
การแพทย์และการสาธารณสุข236เล่ม
การพยาบาล114เล่ม
วิทยาศาสตร์และสถิติ19เล่ม
วิทยาศาสตร์การแพทย์68เล่ม
พฤติกรรมศาสตร์82เล่ม
สังคมศาสตร์127เล่ม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 21เล่ม
อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม5เล่ม

อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมี สำหรับการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และการตรวจวิเคราะห์ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร สำหรับการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านสุขาภิบาลอาหาร

การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม

ประสานงานกับสำนักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย ในส่วนของสาขาวิชาฯ จะมีการจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้ คือ

ลำดับรายการครุภัณฑ์
1สเปกโตรโฟโตมิเตอร์
2Nephelometry
3เครื่องเก็บตะกอนดิน (Grab sampling)
4TDS Meters
5Oil and Grease Analyser
6ชุดกลั่น และ ย่อย ไนโตรเจน
7ชุดกลั่น COD แบบเปิด
8เครื่องวัดน้ำกระด้าง
9ORP Probe
10ปั้มสุญญากาศ
11Multimeter
12เตาเผา (Furnace)
13Desicator Cabinet
14Incubator Heating
15Water Distillation Apparatus
16ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป (High Volume Air Sampler)
17เครื่องมือสำหรับแยกและวิเคราะห์หาปริมาณสารในสภาวะแก๊ส
(Gas Chromatograph,GC)
18หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรค (Autoclave)
19ตู้บ่มเชื้อ (Incubator)
20ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Air Flow)
21เครื่องทดสอบการตกตะกอน (Jar Test)
22เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า (Conductivity Meter)
23เครื่องชั่งสาร 4 ตำแหน่ง (Balance)
24เครื่องวัดแสง (Lux Meter)

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร

มีเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทำหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตำรา นอกจากนี้ผู้สอนต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อประกอบการสอน พร้อมทั้งจัดทำแผนให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดหา