การบริหารหลักสูตรระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร

  • สาขาวิชาฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีคณบดีเป็นผู้กำกับดูแลและคอยให้คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง
  • จัดให้มีแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ ทุก ๆ 5 ปี