แผนการเรียน

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชารหัสวิชารหัสวิชาหน่วยกิต
ศึกษาทั่วไปGEDxxxxวิชาศึกษาทั่วไป3(x-x-x)
GEDxxxxวิชาศึกษาทั่วไป3(x-x-x)
เฉพาะด้าน (วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป)SBI0101ชีววิทยา 13(3-0-6)
SBI0102ปฏิบัติการชีววิทยา 11(0-3-2) 
SCH1101เคมี 13(3-0-6)
SCH1106ปฏิบัติการเคมี 11(0-3-2)
SMA0101แคลคูลัส 13(3-0-6)
เฉพาะด้าน (วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน)SHC0103การสาธารณสุขเบื้องต้น2(2-0-4)
รวม19

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชารหัสวิชารหัสวิชาหน่วยกิต
ศึกษาทั่วไปGEDxxxxวิชาศึกษาทั่วไป3(x-x-x)
GEDxxxxวิชาศึกษาทั่วไป3(x-x-x)
GEDxxxxวิชาศึกษาทั่วไป3(x-x-x)
GEDxxxxวิชาศึกษาทั่วไป3(x-x-x)
เฉพาะด้าน (วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป)SPH0101ฟิสิกส์ 13(3-0-6)
SPH0102ปฏิบัติการฟิสิกส์ 11(0-3-2)
เฉพาะด้าน (วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน)SHC0104จุลชีววิทยาสาธารณสุข2(1-2-3)
SHC0106ชีวเคมีสาธารณสุข2(1-2-3)
เฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)SEH1001หลักอนามัยสิ่งแวดล้อม2(1-2-3)
รวม22

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชารหัสวิชารหัสวิชาหน่วยกิต
ศึกษาทั่วไปGEDxxxxวิชาศึกษาทั่วไป3(x-x-x)
GEDxxxxวิชาศึกษาทั่วไป3(x-x-x)
GEDxxxxวิชาศึกษาทั่วไป3(x-x-x)
เฉพาะด้าน (วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป)SCH0205เคมีอินทรีย์ 13(3-0-6)
SCH0206ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 11(0-3-2)
เฉพาะด้าน (วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน)SHC0101กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์ 12(1-2-3)
SHC0302อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2(1-2-3)
SHC0505การปฐมพยาบาล3(2-2-5)
เฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)SEH1002พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม2(2-0-4)
รวม 22

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชารหัสวิชารหัสวิชาหน่วยกิต
หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ศึกษาทั่วไปGEDxxxxวิชาศึกษาทั่วไป3(x-x-x)
GEDxxxxวิชาศึกษาทั่วไป3(x-x-x)
เฉพาะด้าน (วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน)SHC0102กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์ 22(1-2-3)
SHC0401ระบาดวิทยา3(2-2-5)
SEH1003กลศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม2(1-2-3)
SEH1004เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข2(2-0-4)
SEH1008สุขาภิบาลอาหาร2(2-0-4)
เลือกเสรีxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(x-x-x )
รวม20

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชารหัสวิชารหัสวิชาหน่วยกิต
หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
เฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)SEH1005สถิติเพื่องานอนามัยสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
SEH1006การจัดการสิ่งแวดล้อมในที่สาธารณะและสถานประกอบการ2(2-0-4)
SEH2001เทคโนโลยีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำและน้ำเสีย3(2-2-5)
SEH2002เทคโนโลยีและการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกากของเสียอันตราย3(2-2-5)
SEH2008ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม2(1-2-3)
SEH4001ระเบียบวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
เฉพาะด้าน (วิชาเลือก)SEHxxxxXxxx3(x-x-x)
เลือกเสรีxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(x-x-x )
รวม22

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชารหัสวิชารหัสวิชาหน่วยกิต
เฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)SEH1009กระบวนการการมีส่วนร่วมและการการจัดการความรู้
2(2-0-4)
SEH2003มลพิษทางอากาศและการควบคุม3(2-2-5)
SEH2004การควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน3(3-0-6)
SEH2005การจัดการสารเคมีเป็นพิษ และสารอันตราย2(2-0-4)
SEH2006เหตุรำคาญและการควบคุม2(2-0-4)
SEH3001การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และระดับยุทธศาสตร์3(2-2-5)
SEH4002โครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม2(1-2-3)
เฉพาะด้าน (วิชาเลือก)SEHxxxxXxxx3(x-x-x)
รวม20

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชารหัสวิชารหัสวิชาหน่วยกิต
เฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)SEH1007กฎหมายสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และอาชีว3(3-0-6)
อนามัย
SEH2007เทคโนโลยีสะอาด2(2-0-4)
SEH4003สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้อม2(1-2-3)
เฉพาะด้าน (วิชาการSEH5001การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม2(90)
ฝึกประสบการณ์หรือ
วิชาชีพและสหกิจศึกษา)SEH5003การเตรียมสหกิจศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อม1(45)
รวม8 หรือ 9

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชารหัสวิชารหัสวิชาหน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (วิชาการSEH5002การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม5(450)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา)
หรือ
SEH5004สหกิจศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อม6(560)
รวม5 หรือ 6