อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่ง ดังนี้

  •  นักวิชาการสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม
  •  นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
  •  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม หรือที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อม
  •  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
  •  นักควบคุมระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม
  •  เจ้าหน้าที่สารสนเทศทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือนักวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม
  •  ผู้ประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  •  ประกอบอาชีพอิสระด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม