ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

Bachelor of Science Program in Environmental Health

ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

ชื่อย่อ  : วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม )

ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Environmental Health)

ชื่อย่อ  : B.S. (Environmental Health)